Omdat iedereen in wezen liberaal is

Algemeen

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Open VLD Menen (hierna genoemd "Open VLD Menen", "wij" of "ons"). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd "Privacy Verklaring") is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.openvldmenen.be, https://www.lvzmenen.be (hierna genoemd de "Website") en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Open VLD Menen en haar klanten, prospecten en business partners.

Open VLD Menen wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Open VLD Menen verzamelt, alsook over de wijze waarop Open VLD Menen deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een account impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Open VLD Menen is onderworpen aan het Belgisch recht.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Open VLD Menen.

 

Verzameling van persoonsgegevens

Open VLD Menen verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, apps en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, het platform van Open VLD Menen (hierna genoemd het “Open VLD Menen”) en/of de mobiele applicatie van Open VLD Menen (hierna genoemd de “App”) (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Open VLD Menen
 • Waar relevant: financiële gegevens

Open VLD Menen verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van Open VLD Menen via het Platform en/of de App. Zo zal Open VLD Menen, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Platform en/of de App, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Open VLD Menen toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, het Platform en/of de App, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het aanmaken van een (demo-)account
 • Een samenwerking met Open VLD Menen
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Open VLD Menen middels het Platform en/of de App, al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Open VLD Menen of het herstellen van uw wachtwoord)
 • Correspondentie met en uitgaande van Open VLD Menen
 • Het meedelen aan Open VLD Menen van ideeën betreffende de verbetering van de diensten, het Platform en/of de App
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het nemen van een abonnement, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Open VLD Menen.

  

Verwerking van persoonsgegevens

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 

Open VLD Menen kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De aanmaak van een (demo-)account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met Open VLD Menen
 • Het leveren van de diensten van Open VLD Menen middels het Platform en/of de App
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, het Platform en/of de App
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

 

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 

Het leveren van producten en diensten

Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van uw abonnement, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.

 

(direct) marketing

U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen Open VLD Menen.

 

Personalisatie en targeting

Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan uw voorkeuren of profiel.

Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.

 

Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden

 

Marktonderzoek en analyse

Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

 

Minderjarigen

Open VLD Menen let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Open VLD Menen zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Open VLD Menen moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Open VLD Menen bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Open VLD Menen door te sturen.

Open VLD Menen moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Open VLD Menen samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Open VLD Menen nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Open VLD Menen via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Open VLD Menen.

 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Open VLD Menen zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Open VLD Menen en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Open VLD Menen in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Open VLD Menen uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Open VLD Menen hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten
 • Wanneer Open VLD Menen of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Open VLD Menen heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet

In alle overige gevallen zal Open VLD Menen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

 

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Open VLD Menen uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘verwerking van persoonsgegevens’.

 

 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Open VLD Menen mogelijks over u beschikt
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw (demo-)account – updaten, wijzigen en/of verifiëren. 

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Open VLD Menen.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Open VLD Menen heeft 30 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Open VLD Menen uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Open VLD Menen verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Open VLD Menen zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Open VLD Menen, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Open VLD Menen in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. 

Tot slot, zal de veiligheid van uw (demo-)account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform en/of de App. Open VLD Menen zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw (demo-)account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw (demo-)account. Open VLD Menen raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw (demo)account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

 

Update Privacy Verklaring 

Open VLD Menen is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Open VLD Menen verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij. 

 

Contacteer Open VLD Menen

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Open VLD Menen uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Via de post: Open VLD Menen, Tom Vlaeminck, Vander Merschplein 55, 8930 Menen (België)

 

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Volg ons op Facebook

Lid Worden

Wilt u meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving?

Denkt u toekomstgericht en houdt u niet vast aan oude starre structuren uit het verleden?

Sluit dan nu aan bij Open Vld

Mandatarissen

Burgemeester, Veiligheid, Communicatie, Externe betrekkingen, Jeugd

Eddy Lust

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Milieu, Omgeving & Financiën (vergunningen, het project Leiewerken, landbouw, juridische zaken)

Mieke Syssauw

Voorzitter gemeenteraard
Voorzitter OCMW raad

Tom Vlaeminck

Gemeenteraadslid en fractieleider

Stan Roose

Gemeenteraadslid

Stefanie Platteau

Gemeenteraadslid

Alex Vanthournout

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Dries Defossez

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Marleen Becarren

Provincieraadslid

Martine Vanryckeghem